Sun, 17 Jan 2021
    UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURAKARTA
Jl. Dr. Wahidin 05/VI Surakarta 57141 Telp./Fax. : (0271) 717954 email : unusurakarta@yahoo.com
  E-JURNAL
 
TIM REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB
Dr.H.A. Mufrod Teguh Mulyo, M.H.

PEMIMPIN UMUM
Dr.H. Dardiri Hasyim

STAFF AHLI
H. Ma'mun Efendi Nur, Lc., M.A., Ph.D.
Dr.H. Amir Mahmud, M.Ag.

BENDAHARA
Yayah Qomariah, S.E.

TATA USAHA
Ngazis Masturi

 

KETUA PENYUNTING
Arya Wirabhuana, S.T., M.Sc.

SEKRETARIS PENYUNTING
Joko Sulistio, S.T., M.Sc.

PENYUNTING PELAKSANA
H.Soekamto, S.H., M.H.
Drs. Mohammad Ishom, M.A.
Hj. Munifatul Barroh, S.Ag., M.Hl.
Drs. Muhammad Yasin, M.Pdl.
Rustam Ibrahim, M.Si.

ALAMAT REDAKSI
Jl. Dr Wahidin 05/VI Surakarta 57141 Telp.Fax (0271) 717954
Email: unusurakarta@yahoo.com


  Jenis Akun
  Pengguna
  Sandi
Copyright © UNU Surakarta